Certifikata në Gjuhën Angleze

Kandidatët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë masterin duhet të kenë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës angleze të miratuar nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë. Vendimi i ministrisë dhe provimet e pranuara të gjuhës angleze janë si më poshtë:


 

Udhëzim për njohjen e testimeve dhe çertifikimeve të gjuhës angleze

Plotësimi i kushtit të mbrojtjes së një prej pesë gjuhëve të huaja në nivelin B1, sipas përcaktimit në udhëzimin nr.52, datë 3.12.2015.

Lista e testeve të gjuhës angleze, të njohura ndërkombëtarisht, në zbatim të të Ligjit nr. 9741, date 21.05.2007 "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë" , i ndryshuar

  • IELTS - International English Language Testing System
  • TOEFL - Test of English as a Foreign Language
  • TOEIC - Test of English for International Communication
  • MICHIGAN-TEST