Dokumentet e nevojshme

Të gjithë aplikantët duhet të kenë këta dokumenta për t’u regjistruar pranë Kolegji Universitar  Bedër;


  1. Letër pranimi;
  2. CV (curriculum vitae)
  3. Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare (e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe, me vulë “Apostille”, për studentët e huaj apo ato shqiptarë me një diplomë të huaj);
  4. Listë zyrtare notash të studimeve universitare (e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe, me vulë apostille,  për studentët e huaj apo ato shqiptarë me një diplomë të huaj);
  5. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës (për studentët e huaj, e noterizuar);
  6. 4 fotografi;
  7. Leje qëndrimi për studentët e huaj
  8. Mandati bankar i pagesës.