TARIFAT E SHKOLLIMIT

 Tarifat vjetore për programet master, viti akademik 2021-2022, janë 2000 € .