Koordinatorët e Programit

Master i Shkencave në Drejtësi; Profili: E Drejtë Ndërkombëtare

Master i Shkencave në Drejtësi; Profili: E Drejtë Penale

Dr. Ferdinand Xhaferaj
[email protected]


Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit; Profili: Gazetari

Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit; Profili: Marrëdhënie me Publikun

Dr. Erlis Cela

[email protected] 


Master i Shkencave në Shkencat Moderne Islame

Master i Shkencave në Shkencat Themelore Islame

 

Dr. Genti Kruja

[email protected]


Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm

Dr. Ana Uka
[email protected] 


Master i Shkencave në Psikologji Këshilimi dhe Pedagogji

Prof. Asocc. Dr. Tidita Abdurrahmani
[email protected]