DATA TË RËNDËSISHME

Data e Fundit e Dorezimit të Tezës për Semestrin e Vjeshtës është 15 Janar 2018 -

Final thesis submission date for Fall semester is 15 January 2018