DATA TË RËNDËSISHME

Data e Fundit e Dorezimit të Tezës për Semestrin e Vjeshtës është 15 Qershor 2017 -

Final thesis submission date for Spring semester is 15 June 2017