DATA TË RËNDËSISHME

Data e Fundit e Dorezimit të Tezës për Semestrin e Vjeshtës është 30 Janar 2017 -

Final thesis submission date for Autum semester is 30 January 2017