DATA TË RËNDËSISHME

Data e Fundit e Dorezimit të Tezës për Semestri i vjeshtës është ...... -

 

Final thesis submission date for Autumn semester is ...............